Popiół lotny do betonu energomin

Spalanie_weglaWłaściwości

Popiół lotny ze spalania węgla kamiennego – energomin® – powstaje w formie pylastego materiału w nowoczesnych elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem
kamiennym, w procesach produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Pod względem składu chemicznego energomin® odpowiada występującym w przyrodzie krzemianom glinowym. Jego główne części składowe to tlenki krzemu, glinu i żelaza. Ze względu na kształt, uziarnienie, a także właściwości pucolanowe energomin® jest poszukiwanym materiałem wykorzystywanym w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych.

Zastosowanie

Intensywnie prowadzone prace badawczo-wdrożeniowe otworzyły obecnie przed oferowanym przez nas certyfikowanym materiałem energomin® szerokie możliwości zastosowań. Pozytywne właściwości produktu energomin® są wykorzystywane nie tylko w produkcji materiałów budowlanych wiązanych cementem lecz także i wapnem, takich jak cegła wapienno-krzemowa, cegła z betonu komórkowego oraz wszelkie rodzaje tynków i zapraw.

Energomin® – normowany komponent do betonu

Od ponad 25 lat popiół lotny ze spalania węgla kamiennego – energomin® – potwierdza swe korzystne oddziaływanie na właściwości betonów. Dzisiaj energomin® jest już wypróbowanym materiałem budowlanym i zwłaszcza w Europie Zachodniej wywalczył sobie trwałą pozycję jako materiał dodatkowy, używany w produkcji betonów.
Korzystny wpływ materiału energomin® na właściwości mieszanki betonowej związany jest z kształtem ziarna popiołu oraz jego granulacją. Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w świeżym betonie jest wynikiem sferycznego kształtu i jest określane mianem „efektu kulek łożyskowych”. Wynikiem tak przypisywanego charakteru działania produktu energomin® jest obniżenie zapotrzebowania na wodę o kilkanaście procent przy stałej urabialności.
Dodatkowo jednym z pozytywnych efektów stosowania produktu energomin® jest wpływ na poprawę wytrzymałości poprzez lepsze zagęszczenie masy betonowej, wynikiem czego jest obniżenie objętości porów kapilarnych „efekt wypełnienia”. Energomin® jest przeznaczony do produkcji betonów zwykłych, natryskowych oraz jest z powodzeniem stosowany przy wykonywaniu betonów samozagęszczalnych.

Dodatek materiału energomin® korzystnie wpływa na narastanie wytrzymałości, gdyż produkty hydratacji popiołów lotnych zbliżone są do fazy C-S-H powstałej w wyniku hydratacji cementu portlandzkiego.

Dodanie produktu energomin® nie tylko podwyższa jakość wyrobów, lecz pozwala jeszcze skuteczniej osiągnąć założone właściwości, którymi powinny się one wykazywać, jak np. zwiększona odporność na czynniki agresywne, lepsza gęstość, trwałość kompozytu.

Supported by ARS Group